Met uw steun draagt u Theater De Krakeling een warm hart toe. Uw gift maakt het mogelijk om onze jeugdprogrammering - kwaliteitsvoorstellingen, eigen producties, randprogramma's en educatieve projecten - blijvend te kunnen voortzetten. 

Geef op uw eigen manier
Geef via Tikkie en bepaal zelf het bedrag

Tikkie voor De Krakeling
Via een overschrijving
Maak uw gift over op ons rekeningnummer NL19ABNA 049.86.20.085 t.n.v. Theater De Krakeling. Indien u direct een schenking aan ons overmaakt, waarderen wij het zeer als u dit laat weten via vrienden@krakeling.nl Wij willen u graag op passende wijze bij Theater De Krakeling betrekken.

Wij wijzen u graag op de mogelijkheid om een periodieke gift voor minimaal vijf jaar met ons overeen te komen. Dit is gunstig voor ons, maar ook voor u. Hoe het werkt leest u hieronder.

ANBI 
Zowel Stichting Jeugdtheater Amsterdam (Theater De Krakeling) als Stichting Vrienden Jeugdtheater Amsterdam zijn door de belastingdienst aangemerkt als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor uw donatie aftrekbaar is. Om optimaal gebruik te maken van de fiscale voordelen van schenken, kunt u een periodieke gift voor vijf jaar (of langer natuurlijk) overeenkomen met Stichting Vrienden Jeugdtheater Amsterdam. 

FISCALE VOORDELEN PERIODIEK SCHENKEN Periodiek schenken (jaarlijks hetzelfde bedrag gedurende een periode van minimaal vijf jaar schenken) heeft een aantal voordelen: voor Theater De Krakeling betekent uw periodieke schenking dat het voor langere tijd verzekerd is van uw financiële steun en echt samen met u kan investeren in de toekomst. Voor u, als schenker, is het grote voordeel dat u aanzienlijk belastingvoordeel ontvangt. 

Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Anders dan bij eenmalige giften, geldt er geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. Afhankelijk van de hoogte van uw belastbaar inkomen, kan uw fiscale voordeel oplopen tot 52% (en ontvangt u dus 52% van het gedoneerde bedrag terug van de fiscus). Bovendien geldt de multiplier-regeling: dit betekent dat u uw gift bij uw aangifte met 25% mag verhogen, met een maximum van € 1.250. Hierdoor ontvangt u nóg meer belastingvoordeel.

Rekenvoorbeeld 
Uw verzamelinkomen is € 36.000 per jaar en uw tarief inkomstenbelasting is 38%. U wilt jaarlijks €120 schenken. Dat is minder dan 1% van uw bruto-inkomen en daarom slechts aftrekbaar als u dit vastlegt in een overeenkomst. In dat laatste geval krijgt u over uw gift €57 terug van de fiscus en kost uw gift u netto € 63 per jaar. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om uw belastingvoordeel mee te schenken.

Met deze rekenhulp kunt u eenvoudig zien hoeveel een gift aan Theater De Krakeling u netto kost.
Vind u het lastig om zelf in te vullen, wij kunnen u hierin ondersteunen!

U legt een periodieke schenking eenvoudig (digitaal) vast door het volgende Stappenplan
te volgen.

1. Wanneer u op deze URL klikt, opent er een tabblad waarop u uw naam en mailadres invult. 
2. Indien u een fiscaal partner heeft (als u bent gehuwd of een geregistreerd partner hebt), vult u ook diens naam en mailadres in. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor deze overeenkomst. Een echtgenoot of geregistreerd partner moet de overeenkomst namelijk ondertekenen op grond van artikel 88 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. 
3. Als u de gegevens hebt ingevuld, selecteert u “begin met ondertekenen” 
4. DocuSign opent een scherm waarin u de overeenkomst kunt invullen en ondertekenen. (DocuSign is een systeem waarin overeenkomsten gemakkelijk digitaal ingevuld en ondertekend kunnen worden, helemaal veilig én rechtsgeldig). 
5. Na het invullen van uw gegevens (per veld wordt aangegeven of invullen verplicht of optioneel is), en digitaal ondertekenen door op de icoontjes van paraferen/ondertekenen te klikken, selecteert u “voltooien”. 
6. De overeenkomst is nu door u ondertekend en u kunt eventueel een kopie downloaden. 
7. Zodra de overeenkomst door het management van Theater De Krakeling is ondertekend, ontvangt u een kopie van de tweezijdig getekende overeenkomst in uw mailbox. Deze kunt u gebruiken voor het invullen van uw belastingaangifte. 
8. Machtig Theater De Krakeling om het bedrag in maandelijkse of jaarlijkse termijnen van uw rekening af te schrijven door deze URL te volgen.

Voor meer informatie of vragen, neem contact op met Siham Bourakaa via vrienden@krakeling.nl of 020-6253284.

Hartelijk dank!