Beste theaterbezoeker,

Om je bezoek aan Theater De Krakeling veilig en prettig te laten verlopen, houden wij ons aan een coronaprotocol. In het theater houden medewerkers, bespelers en bezoekers zich aan de RIVM-richtlijnen. Wij placeren volgens de 1,5 meter maatregel voor volwassenen en volgens het jeugdprotocol voor kinderen t/m 12 jaar. We vragen je vriendelijk samen met je kind(eren) te komen, zodat we de zaal optimaal kunnen vullen met publiek. Wanneer je meerdere kaarten koopt, gaan we ervan uit dat je tot hetzelfde huishouden behoort. 

Let op: Wij placeren maximaal 2 personen boven de 12 jaar naast elkaar in onze zaalopstelling. Kom je met 4 personen boven de 12 jaar? Dan zit je 2 om 2.

Wij hebben slechts beperkte plaats voor enkele tickets. Zijn deze op? Probeer dan een theatermaatje te vinden en kom met zijn tweeën. Hiermee help je ons de zaal optimaal te vullen met publiek. 

Algemene regels binnen het gebouw

 • Iedereen wordt geacht 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Dit geldt niet voor kinderen t/m 12 jaar en voor mensen uit één gezin/huishouden. 
 • Schud geen handen en vermijd fysiek contact met anderen.
 • Gebruik direct bij binnenkomst en wanneer maar nodig de desinfecterende handgels die worden aangeboden. Maak gebruik van (eigen) papieren zakdoekjes waar nodig en gooi deze daarna direct weg in een vuilnisbak.
 • Hoest en nies in je elleboog en desinfecteer daarna je handen. 
 • Milde klachten of verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, verlies van geur en/of smaak, verhoging (vanaf 38 graden Celsius) of (lichte) hoestklachten? Blijf thuis! 
 • Bezoekers worden door een van onze medewerkers gevraagd of zij geen gezondheidsklachten hebben die COVID-19 gerelateerd kunnen zijn (neusverkoudheid, keelpijn, lichte hoest, verhoging, koorts en/of benauwdheid).
 • Bij de entree staat een medewerker om bezoekers te ontvangen en te informeren over de routing in het gebouw.
 • De garderobe is wegens veiligheidsoverwegingen gesloten, bezoekers kunnen hun jassen en tassen mee de zaal in nemen. Tassen mogen niet groter zijn dan A4-formaat en spullen moeten binnen bereik blijven zodat ze direct meegenomen kunnen worden naar buiten indien nodig.

Steuntje in de rug

We krijgen veel vragen van het publiek of er ‘iets’ gedaan kan worden om de theatersector te steunen. Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat u, wanneer onze deuren opengaan, weer op bezoek komt in ons theater.

Wilt u Vriend worden van ons theater, of weet u nog iemand die Vriend wil worden? Deze bijdrage geeft ons net dat steuntje in de rug om ook deze periode overeind te blijven. Klik hier voor meer informatie.

We blijven graag in contact met ons publiek en danken u voor uw begrip, geduld en het vertrouwen. 

We hopen iedereen graag in goede gezondheid terug te zien! 

///

Dear visitor, 

We regret that we had to cancel many performances in Theater De Krakeling due to the corona virus. We are in the process of reprogramming performances at our new location on the Westergas from September 2020.

If you have bought tickets
We have by now given everyone who has bought tickets the opportunity to receive the money back or to convert it into a voucher or donation.

General rules within the building

General rules within the building

 • Everyone should keep a distance of 1.5 meters from each other. This does not apply to children up to and including the age of 12 and to people from one family / household.
 • Do not shake hands and avoid physical contact with others.
 • Use the provided disinfectant handles when you arrive and whenever necessary. Use (your own) paper tissues whenever necessary and dispose them immediately in a trash can.
 • Cough and sneeze into your elbow and then disinfect your hands.
 • Mild complaints, such as a cold, runny nose, sore throat, loss of smell and / or taste, increase (from 38 degrees Celsius) or (light) coughing complaints? Stay at home!
 • Visitors are asked by one of our employees whether they have any health complaints that could be COVID-19 related (cold, sore throat, mild cough, increase, fever and / or chest tightness).
 • An employee will receive you at our entrace to inform you about the routing in the building.
 • The cloakroom is closed for security reasons, visitors can bring their coats and bags into the theatre. Bags must not exceed A4 size and items must be kept within reach so that they can be taken directly outside if necessary.

Helping hand
We get a lot of questions from the audience whether "something" can be done to support the theatersector. The most important for us is that when our doors open again, you will visit our theater. To help you could become a Friend of our theater. This contribution gives us  support to stay afloat during this period. Click here for more information.

We would like to keep in touch with our audience and thank you for your understanding, patience and trust. People who bought tickets will receive a personal message as soon as there is more clarity.

We hope to see everyone back in good health!